MFGIEGERGGIDRIENDSVDRIDGDGAKKASTVVRSEHKTTMMMEFSALDPKIGKLDLPG
VAKCLIHYAQQNALDTHNQLQLLANSTTDNRTKESYISCSKYYDKALYSFDEALKDLKVN
NPDYLNIEITAARQNANDCKTLDLKDVFKPDPKLIMKIDFLENVCGILLSI
SDILPKY